Læreplaner for vuggestueafdelingen
Publiceret den 30. september 2014

Læreplaner for vuggestuen Kastanierne på Kastaniegården

Læreplanstemaerne er udarbejdet ud fra:
Bekendtgørelse om temaer og mål for pædagogiske læreplaner i medfør af §8 a i lov om social service. 

Kastaniegårdens ramme for læreplanstemaerne:
Institutionen skal opstille rammerne for leg, læring og udvikling, men det er vigtigt at understrege at børnenes udvikling er et fælles ansvar pædagoger og forældre imellem. Børnene skal mødes af omsorgsfulde og nærværende voksne i en rummelig institution. De voksne skal se barnet som et selvstændigt individ, med egen personlighed og egne kompetencer i udviklingsprocessen. Det enkelte barn skal føle sig værdsat og værdifuldt og mærke tydelig anerkendelse.
Vi skal i praksis arbejde ud fra børnenes forskellighedog arbejde målrettet for at skabe et inkluderende miljø.
Kastaniegården er opdelt i en børnehave og en småbørnsafdeling med vuggestue samt et gæstehus for dagplejen. En daglige rytme og synlige voksne giver tryghed og nærvær for det enkelte barn. Vi tilrettelægger en dagligdag, hvor legen er højt prioriteret.
Flere af Kastaniegårdens pædagogiske aktiviteter er tilrettelagt omkring årstidens traditioner, da vi gerne vil medvirke til at gode danske traditioner bliver en del af barnets bevidsthed.
Vi vægter udeliv og har i børnehaven derfor en udegruppe. De andre stuer i børnehaven har alle en ugentlig turdag og småbørnsafdelingen er på tur i det omfang det er muligt. Institutionens legeplads og udenomsarealer giver desuden gode muligheder for leg og fysisk udfoldelse.
Vi tilstræber en personalegruppe der behersker så mange kompetencer som muligt og arbejder kontinuerligt på at disse kommer hele institutionen til gavn.

 
Beskrivelse af de seks læreplanstemaer i vuggestuen:
Barnets alsidige personlige kompetencer:
Mål:
Det enkelte barn skal inkluderes og anerkendes. Der skal gives tid til fordybelse og undren i hverdagen.
Børnene skal være i trygge rammer hvori de udvikles og får lyst til nye udfordringer.

Tegn:
• Vi forventer at se harmoniske, glade og aktive børn.
• Børn der leger.
• Børn der udviser tillid og tryghed.
• Børn i fordybelse over små og store ting.
• Børn der nysgerrigt afprøver/eksperimenterer.
• Børn der viser følelser, kommunikerer og viser kropssprog.
• Børn der viser tegn på empati.
• Børn der føler sig ”set” og hørt.

Læringsrum:
At de voksne er gode rollemodeller der udstråler glæde, positiv energi og giver nærvær.
At de voksne giver tid og rum til at børnene kan fordybe sig i legen, opdagelsen, følelsen, eksperimentet.
At de voksne støtter og stiller krav til barnet i forhold til alder og udvikling.
At de voksne støtter sprogligt og guider i konflikter.
At de voksne møder barnet som et selvstændigt individ og har fokus på barnets egne initiativer.
At de voksne planlægger aktiviteter der både fremmer lyst til at prøve nyt, samt aktiviteter der fremkalder genkendelse og tryghed.

Dokumentation:
Daglig formidling til forældre
Info på Børneintra
Billeder på BI og opslagstavler
Iagttagelser
Smtte. Evalueringsmetode: GLK
Nyhedsbreve
Udstilling/fremvisning af produkter/aktiviteten.
Husets traditionsmapper.

Natur og naturfænomener:

Mål:
Barnet skal lege, udfordres og have sansemæssige og motoriske oplevelser  i naturen. Barnet skal udvikle respekt for natur og miljø. Barnet skal tilegne sig begyndende viden om årstidernes skiften.
Tegn:
• Vi forventer at se børn der glædes over at færdes i naturen.
• Børn der viser interesse og nysgerrighed for stort og småt i naturen.
• Børn der spontant og aktivt handler på de sanseoplevelser og udviklingsmuligheder naturen giver hele tiden samt via årstidernes skift.
• Børn der fordybes i naturen.
• Børn der viser tegn på begyndende respekt for naturen.

Læringsrum:
At de voksne via lyst og interesse præsenterer barnet for naturens muligheder
At de voksne giver tid og rum til at barnet kan følge sin interesse og fordybe sig i ”den mindste ting”.
At de voksne giver mulighed for aldersopdelte ture ud i naturen.
At de voksne kan formidle glæden ved naturen i aktiviteter både ude og inde.

Dokumentation:
Daglig formidling til forældre
Info på Børneintra
Billeder på BI og opslagstavler
Iagttagelser
Smtte. Evalueringsmetode: GLK.
Nyhedsbreve
Udstilling/fremvisning af produkter/aktiviteten.
Husets traditionsmapper.
Kulturelle udtryksformer:
Mål:
Barnet skal gennem æstetiske læringsprocesser få lyst til at være eksperimenterende og skabe egne designs. Barnet skal opleve verden udenfor institutionen og dens mangfoldighed. Via traditioner vil vi give barnet en forudsigelighed, tryghed og minder.

Tegn:
• Vi forventer at se kreative børn. Børn der er nysgerrige på omverdenen, men som også viser glæde ved institutionens traditioner.
• Børn der udforsker muligheder og forsøger fantasifulde løsninger.
• Børn der har lyst til at bruge forskellige materialer.
• Børn der kan se glæde og udvikling i egne designs.
• Børn der har lyst til at udforske udenfor den trygge base.
• Børn der tiltrækkes af diverse aktiviteter.
• Børn der mindes om traditioner via tale og sang.

Læringsrum:
At de voksne tilbyder tid og rum til aktiviteter der fremmer de æstetiske læringsmiljøer.
At de voksne kan formidle glæden ved den kreative proces, såvel som for produktet.
At de voksne præsenterer kommunens kulturelle tilbud til de ældste børn i vuggestuen.
At de voksne fastholder aktiviteter omkring traditioner i løbet af året.

Dokumentation:
Daglig formidling til forældre
Info på Børneintra
Billeder på BI og opslagstavler
Iagttagelser
Smtte. Evalueringsmetode: GLK.
Nyhedsbreve
Udstilling/beskrivelse af produkter/processen.
Husets traditionsmapper.


Social kompetence:
Mål:
Barnet skal opleve tryghed og tillid i relation til både voksne og børn. Barnet skal inkluderes i større og mindre fællesskaber. Barnet skal erhverve sig redskaber til at kunne begå sig i større og mindre fællesskaber. Barnet skal tilegne sig kompetencer i at begå sig i et ligeværdigt forhold mellem mennesker.

Tegn:
Vi forventer at se børn der efterhånden kan indgå venskaber og udvikler empati.
Børn der viser glæde ved at se hinanden og de voksne.
Børn der efterhånden opsøger og efterspørger samvær med andre børn på tværs af stuer, alder, køn og kulturel baggrund. 
Børn der hjælper og drager omsorg for hinanden.
Børn der opsøger/bruger de voksne efter behov.
Børn der har trygge relationer til de voksne.

Læringsrum:
At de voksne skaber en rar og tryg hverdag med en genkendelig struktur.
At de voksne giver tid og rum til at rammerne for venskabsdannelse kan opstå.
At de voksne introducerer aktiviteter der fremmer den sociale dannelse.
At de voksne i hverdagen videregiver redskaber og guider børnene i, hvad der er god omgang med andre.
At de voksne fremstår som rummelige og nærværende voksne der viser de har tid.
At de voksne er bevidste om at fremstå som rummelige og fordomsfrie rollemodeller, der formår at skabe rammer for en inkluderende praksis.


Dokumentation:
Daglig formidling til forældre
Info på Børneintra
Billeder på BI og opslagstavler
Iagttagelser
Smtte. Evalueringsmetode: GLK.
Nyhedsbreve
Udstilling/fremvisning af produkter/aktiviteten.
Husets traditionsmapper.

Sproglig kompetence:
Mål:
Barnet skal være i et sprogligt kreativt miljø. Barnet skal have mulighed for at udvikle sproget gennem hverdagens aktiviteter, og lære forskellige kommunikationsformer, alt efter barnets alder og udvikling.

Tegn:
• Vi forventer at se børn der aktivt kommunikerer efter alder og udvikling.
• Børn der udforsker verbale, som nonverbale nuancer af sproget.
• Børn der pludrer, taler, alt efter alder.
• Børn der bruger de redskaber de får introduceret. (Baby/børnetegn)
• Børn der afprøver nye ord.
• Børn der synger og rimer/remser.
• Børn der bruger verbal/nonverbal sprog i legen, for at skabe kontakt og for at sætte grænser.
• Børn der viser et tydeligt kropssprog/mimik.

Læringsrum:
At de voksne gør brug af de 10 sprogstrategier og sætter ord på barnets initiativ og handlinger.
At de voksne giver sig tid til dialog med barnet.
At de voksne giver rum til udvikling af sprog via leg.
At de voksne bruger forskellige metoder til at fremme barnets sprog, såsom, dialogisk læsning, sang, gentagelse og bekræftelse af barnets udtryk, rim og remser, m.m.

Dokumentation:
Daglig formidling til forældre
Info på Børneintra
Billeder på BI og opslagstavler
Iagttagelser
Smtte. Evalueringsmetode: GLK.
Nyhedsbreve
Udstilling/fremvisning af metoder/aktiviteten.
Husets traditionsmapper.

Krop og bevægelse:
Mål:
Barnet skal lege, udfordres, og have sansemæssige og kropslige oplevelser. Barnet skal have alderssvarende motoriske udfordringer. Barnet skal med tiden opnå en bevidsthed og en respekt for egen og andres kropslighed.
Tegn:
• Vi forventer at se glade og aktive børn.
• Børn der viser glæde ved at bruge kroppen.
• Børn der sidder, triller, kryber, kravler, går, danser, hopper, løber, m.v.
• Børn der ved brug af kroppen tør afprøve egen formåen og opnå nye grov- og finmotoriske færdigheder.
• Børn der viser en begyndende integritet og hensyntagen for andres.
• Børn der øger bevidstheden om deres fysiske formåen.

Læringsrum:
At de voksne respekterer at barnets dominerende virksomhed er legen.
At de voksne tilrettelægger aktiviteter der udfordrer barnets motorik, både ude og inde.
At de voksne tager udgangspunkt i individuelle udviklingstrin.
At de voksne benævner kroppens forskellige dele, ved eksempelvis af- og påklædning, i sange, m.m.

Dokumentation:
Daglig formidling til forældre
Info på Børneintra
Billeder på BI og opslagstavler
Iagttagelser
Smtte. Evalueringsmetode: GLK.
Nyhedsbreve
Udstilling/fremvisning af metoder/aktiviteten.
Husets traditionsmapper.

Børn med behov for en særlig pædagogisk indsats:
På Kastaniegården tager vi udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og deres forskelligheder. Dette kræver at personalegruppen udviser stor rummelighed,  samt arbejder på en konstant inkluderende praksis.
 For at alle børn skal føle sig lige, skal de imødekommes på forskellig vis. 
Mål:
Hurtig hjælp til børn med vanskeligheder.
Systematisk og tæt samarbejde med forældrene.
Barnet skal kunne mærke anerkendelse.
Barnet skal om nødvendigt have professionel hjælp fra andre faggrupper.
     
 Tegn:
• Børn der inkluderes i barn-barn / barn-voksen relationer.
• Synlig udvikling/bedring af vanskelighederne.

Læringsrum:
At det pædagogiske personale gør internt brug af hinandens kompetencer.
At det pædagogiske personale skaber et inkluderende miljø og accept af børn med særlige behov.
At det pædagogiske personale målretter den nødvendige indsats.
At det pædagogiske personale, ved bekymring,  inddrager forældrene tidligt. 
At det pædagogiske personale afdækker barnets eventuelle vanskeligheder/problematikker med de redskaber der er tilgængelige.
At det pædagogiske personale samarbejder på på tværs med andre faggrupper.

Dokumentation: 
Observationer og skriftlige iagttagelser.
Børnelinealen
Relationsskema
Kompetencehjulet
Referater af tidligere samtaler.